Regulamin serwisu

Regulamin serwisu Apteka „Pod Słońcem”

Informacje ogólne
§1

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie i obsługę serwisu handlowego on-line pod nazwą Apteka „Pod Słońcem” (dalej: Serwis) jest Apteka „Pod Słońcem” A. Pustelnik i wspólnicy sp. j. z siedzibą w Łodzi pod adresem ul. Narutowicza 6, 90-135 Łódź, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000098269, NIP:725-00-17-011, REGON: 004273723 (dalej: Apteka).
 2. Apteka prowadzi działalność na podstawie zezwolenia nr GIF-P-ZFAO-FAA/668/A/90/97/2000/2000/2000/02 z dnia 16 kwietnia 2002 r. wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Zezwolenie w formie elektronicznej dostępne jest do wglądu pod adresem: https://drive.google.com/file/d/0BxLlHi8l1qg-YjhtckxnQXJzMWM/view?usp=sharing

Serwis i produkty Apteki
§2

 1. Serwis umożliwia nabywanie produktów Apteki w systemie on-line pod adresem www.apteka-slonce.pl.
 2. Sprzedaż odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, za pośrednictwem odpowiednich narzędzi systemowych.
 3. Produktami Apteki są:
  1. produkty lecznicze,
  2. wyroby medyczne,
  3. kosmetyki,
  4. sprzęt medyczny,
  5. akcesoria dziecięce i niemowlęce.
 4. Wszystkie produkty zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadają wymagane zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i zostały nabyte od uprawnionych podmiotów.
 5. Apteka zobowiązuje się dostarczyć produkty bez wad.
 6. Apteka nie udziela gwarancji na oferowane produkty.
 7. Oferowane produkty oraz ich ceny a także wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do nabywców stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 8. Nabywcą może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 9. Kontakt z Apteką możliwy jest również za pośrednictwem adresu e-mail: apteka@apteka-slonce.pl przez telefon pod numerem (+42) 633 49 81, a także za pośrednictwem faxu (+42) 6302091.
 10. Zamieszczenie opisów medykamentów oferowanych przez Aptekę ma cel wyłącznie informacyjno-marketingowy. Nabywca przed zastosowaniem produktu zobowiązany jest zapoznać się z załączoną do produktu ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie czy inne informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża życiu lub zdrowiu pacjenta.

Sprzedaż i realizacja zamówień
§3

 1. Do złożenia oferty kupna dochodzi przez wypełnienie i przesłanie za pośrednictwem Serwisu odpowiednio uzupełnionego elektronicznego formularza zamówienia.
 2. Umowa sprzedaży między stronami zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Aptekę przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego drogą elektroniczną.
 3. Za pośrednictwem Serwisu nabywca może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 4. Aby złożyć zamówienie należy wskazać produkt przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”.
 5. W koszyku zakupów nabywca wskazuje:
  1. zamawiane produkty;
  2. adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz jeśli zostało zgłoszone życzenie otrzymania faktury, dane niezbędne do jej wystawienia;
  3. sposób dostawy;
  4. sposób płatności;
  5. (opcjonalnie) kod rabatowy.
 6. W koszyku zakupów można zmienić ilość zamawianych produktów wpisując wybraną ilość przy danym produkcie i klikając przycisk PRZELICZ.
 7. Po dodaniu wybraniu produktów należy wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności a następnie należy kliknąć przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.
 8. Po wypełnieniu wszystkich danych i sprawdzeniu czy wszystko jest prawidłowo uzupełnione, należy kliknąć przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.
 9. Kolejny etap przedstawia podsumowanie zamówienia tj. listę zamówionych artykułów, dane nabywcy, adres na który ma być wysłana przesyłka oraz inne informacje prawem przewidziane.
 10. W przeciągu 30 minut na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 11. Kiedy produkty zostaną wysłane nabywca otrzyma na podany w zamówieniu adres e-mail informację o realizacji zamówienia.
 12. Zamówienie zostanie zrealizowane wyłącznie w przypadku poprawnego wypełnienia odpowiedniego formularza elektronicznego, w szczególności danych adresowych i kontaktowych, niezbędnych do przesłania towaru, oraz informacji jednoznacznie identyfikujących zamawiane produkty. Wprowadzony w formularzu adres poczty elektronicznej zostanie wykorzystany do powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 13. W przypadku zaistnienia rozbieżności między ofertą produktową Apteki a rzeczywistym stanie magazynowym i bieżącym cennikiem nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej rozbieżności drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 14. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia wszelkie wpłacone przez nabywcę środki zostaną zwrócone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez nabywcę numeru rachunku bankowego właściwego dla dokonania zwrotu wpłaconych środków.
 15. Apteka ma prawo obciążyć nabywcę zamawiającego towar kosztami doręczenia zamówienia w sytuacji niezrealizowania zamówienia z jego winy.
 16. Do czasu nadania produktów do wysyłki przez Aptekę nabywca może odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W tym celu nabywca powinien niezwłocznie skontaktować się z Apteką za pośrednictwem adresu e-mail apteka@apteka-slonce.pl. W przypadku odstąpienia o którym mowa w zdaniu poprzednim Apteka niezwłocznie zwróci nabywcy wszelkie uprzednio wpłacone środki.

Cena, sposób płatności i dostawy
§4

 1. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena nabycia podana w Serwisie w chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez nabywcę. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 2. Termin zapłaty przez nabywcę za zakupione produkty wynosi 7 dni.
 3. Ceny produktów zamieszczonych w Serwisie:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
  3. nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.
 4. Apteka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Apteka akceptuje następujące formy płatności za realizację zamówienia:
  1. przedpłata przelewem bankowym na wskazany nr konta z podaniem numeru zamówienia. Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Aptekę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatności.
  2. przedpłata za pomocą płatności elektronicznej w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Aptekę. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Aptekę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatności.
  3. za pobraniem – gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie internetowej Apteki.
  4. gotówką – w przypadku odbioru osobistego.
 6. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zapłaty można dokonać przelewem bankowym, lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Aptekę. Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Aptekę potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.
 7. Koszt wysyłki towaru uzależniony jest od wyboru dostawcy oraz sposobu zapłaty. Szacunkowe koszty doręczenia są następujące:
  1. Przesyłka pocztowa priorytetowa, przedpłata na konto – 10,00 PLN
  2. Przesyłka kurierska za pobraniem – 17 PLN
  3. Przesyłka kurierska – 15,00 PLN
 8. W przypadku zamówienia więcej niż jednego produktu koszt dostawy nie ulega zmianie.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych kosztów wysyłki towaru znajdują się w zakładce „Koszty dostawy i inne częste pytania” na stronie głównej Serwisu.
 10. Osobisty odbiór zamówienia możliwy jest pod adresem Apteka „Pod Słońcem” ul. Gabriela Narutowicza 6, 90-135 Łódź.
 11. W przypadku obioru osobistego informację dotyczącą terminu odbioru nabywca otrzyma drogą elektroniczną. Nabywca zobowiązany jest okazać przy odbiorze zamówienia wydruk potwierdzania z numerem zamówienia aptecznego oraz imieniem i nazwiskiem odbiorcy.
 12. Zamówienie zostaje wysłane najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty i skompletowaniu towaru. Maksymalny czas na skompletowanie towaru przez Aptekę wynosi 7 dni roboczych. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. bądź firmy kurierskiej DPD. Dostarczenie pocztowej przesyłki ekonomicznej zwykle trwa 3 dni robocze. Na przesyłkę wysłaną firmą kurierska oczekuje się 1 dzień. Zamówienia z wybraną opcją „zapłać przy odbiorze” są wysyłane tego samego dnia po skompletowaniu towaru.
 13. Nabywca zobowiązany jest sprawdzić, czy zamówione produkty zostały mu prawidłowo wydane oraz czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona.

Procedura reklamacyjna i prawo odstąpienia od umowy
§5

 1. Procedura reklamacyjna dotycząca nabytych towarów a także prawo do odstąpienia od umowy uwzględnia szczególne warunki dotyczące produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271) produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do apteki tylko z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania.
 3. Nabywca może odstąpić od umowy i zwrócić dostarczone produkty lecznicze w terminie 14 dni od ich dostawy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, Dz.U. Nr 60, poz. 374).
 4. Aby odstąpić od umowy złożyć Aptece stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: apteka@apteka-slonce.pl. Nabywca może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres Apteki: Apteka „Pod Słońcem” ul. Gabriela Narutowicza 6, 90-135 Łódź.
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

  Apteka „Pod Słońcem” ul. Gabriela Narutowicza 6, 90-135 Łódź.
  Ja [imię, nazwisko nabywcy] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów],
  Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data]
  Imię i nazwisko: [imię i nazwisko nabywcy]
  Login: [login nabywcy]
  Numer zamówienia: [numer zamówienia wygenerowany przez Serwis]
  Adres: [adres nabywcy]
  Data: [data odstąpienia od umowy]
  Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 6. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacji dostarczanie zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 7. Koszt odesłania towaru do Apteki w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi nabywca.
 8. Jeżeli nabywcy wydano niewłaściwe produkty lecznicze lub wyroby medyczne, to zobowiązany jest on zwrócić towar w oryginalnym, nienaruszonym i zamkniętym fabrycznie opakowaniu wraz ze wszystkimi elementami dodatkowymi dodanymi do przesyłki.
 9. Nabywca może składać Aptece reklamacje dotyczące nabytych produktów pod adresem apteka@apteka-slonce.pl, lub w formie pisemnej na adres Apteki. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail nabywcy,
  2. datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania nabywcy,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 10. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Apteka zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 11. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. W przypadku leków i kosmetyków reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych.
 12. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez nabywcę adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 13. W przypadku uwzględnienia reklamacji kwota należna za zwrócony towar przesłana zostanie przelewem bankowym na wskazany numer konta w ciągu 7 dni, po otrzymaniu zwrotu. Apteka zwraca nabywcy koszty wysyłki zwracanego towaru.
 14. W przypadku odrzucenia reklamacji nabywcy przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.
 15. Stosownie do rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013  r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Apteka informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr udostępniona  jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Postanowienia końcowe
§6

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo konsumenckie oraz ustawy Prawo farmaceutyczne.

powrót do strony głównej

Certyfikowany Partner Bio-Profil


© 2011 Apteka Pod Słońcem, ul.Narutowicza 6, 90-135 Łódź