Informacje dla kupującego

Nazwa firmy

Apteka „Pod Słońcem” A. Pustelnik i wspólnicy sp. j. z siedzibą w Łodzi pod adresem ul. Narutowicza 6, 90-135 Łódź, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000098269, NIP:725-00-17-011, REGON: 004273723

Opis procedury reklamacji

 1. Procedura reklamacyjna dotycząca nabytych towarów a także prawo do odstąpienia od umowy uwzględnienia szczególne warunki dotyczące produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271) produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do apteki tylko z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania.
 3. Jeżeli nabywcy wydano niewłaściwe produkty lecznicze lub wyroby medyczne, to zobowiązany jest on zwrócić towar w oryginalnym, nienaruszonym i zamkniętym fabrycznie opakowaniu wraz ze wszystkimi elementami dodatkowymi dodanymi do przesyłki.
 4. Nabywca może składać Aptece reklamacje dotyczące nabytych produktów pod adresem apteka@apteka-slonce.pl lub w formie pisemnej na adres Apteki. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail nabywcy,
  2. datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania nabywcy,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Apteka zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. W przypadku leków i kosmetyków reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych.
 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez nabywcę adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 8. W przypadku uwzględnienia reklamacji kwota należna za zwrócony towar przesłana zostanie przelewem bankowym na wskazany numer konta w ciągu 7 dni, po otrzymaniu zwrotu. Apteka zwraca nabywcy koszty wysyłki zwracanego towaru.
 9. W przypadku odrzucenia reklamacji nabywcy przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Nabywca może odstąpić od umowy i zwrócić dostarczone produkty lecznicze w terminie 14 dni od ich dostawy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, Dz.U. Nr 60, poz. 374).
 2. Aby odstąpić od umowy złożyć Aptece stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: apteka@apteka-slonce.pl. Nabywca może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres Apteki: Apteka „Pod Słońcem” ul. Gabriela Narutowicza 6, 90-135 Łódź. .
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

  Apteka „Pod Słońcem” ul. Gabriela Narutowicza 6, 90-135 Łódź.
  Ja [imię, nazwisko nabywcy] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów],
  Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data]
  Imię i nazwisko: [imię i nazwisko nabywcy]
  Login: [login nabywcy]
  Numer zamówienia: [numer zamówienia wygenerowany przez Serwis]
  Adres: [adres nabywcy]
  Data: [data odstąpienia od umowy]
  Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 4. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacji dostarczanie zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. Koszt odesłania towaru do Apteki w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi nabywca.

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

Apteka „Pod Słońcem” A. Pustelnik i wspólnicy sp. j. z siedzibą w Łodzi oświadcza, iż zobowiązuje się dostarczyć nabywcy produkty pozbawione wad z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

Możliwe sposoby kontaktu z firmą

Tel. 42 633498142 6334981 
fax: 42 6302091
e-mail: apteka@apteka-slonce.pl

Tel. 42 633498142 6334981 
fax: 42 6302091
e-mail: apteka@apteka-slonce.pl

Koszty zakupu, wraz z kosztami transportu i innymi oraz sposobem ich obliczania

 1. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena nabycia podana w Serwisie w chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez nabywcę. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 2. Koszt wysyłki towaru uzależniony jest od wyboru dostawcy oraz sposobu zapłaty. Szacunkowe koszty doręczenia są następujące: 
  1. Przesyłka pocztowa priorytetowa, przedpłata na konto – 10,00 PLN
  2. Przesyłka kurierska za pobraniem – 17 PLN
  3. Przesyłka kurierska – 15,00 PLN
 3. W przypadku zamówienia więcej niż jednego produktu koszt dostawy nie ulega zmianie

Sposób i termin zapłaty za zakupy

 1. Termin zapłaty przez nabywcę za zakupione produkty wynosi 7 dni. 
 2. Apteka akceptuje następujące formy płatności za realizację zamówienia:
  1. przedpłata przelewem bankowym na wskazany nr konta z podaniem numeru zamówienia. Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Aptekę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatności.
  2. przedpłata za pomocą płatności elektronicznej w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w  danym momencie przez Aptekę. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy empik.comAptekę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatności.
  3. za pobraniem – gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej.  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie internetowej Apteki.
  4. gotówką – w przypadku odbioru osobistego.
 3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zapłaty można dokonać przelewem bankowym, lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Aptekę. Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Aptekę potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.

Gwarancja

Sprzedawane produkty nie są objęte gwarancją.

Platforma rozstrzygania sporów ODR

Stosownie do rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013  r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Apteka informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr udostępniona  jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

powrót do strony głównej

Certyfikowany Partner Bio-Profil


© 2011 Apteka Pod Słońcem, ul.Narutowicza 6, 90-135 Łódź